Regulamin cmentarza parafii rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie

 1. Przez cały rok otwarte jest wejście na cmentarz od strony ul. Łukasińskiego i ul. Żelaznej.
 2. Wszyscy przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość.
 3. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży przybywać mogą pod opieką pełnoletniego kierownika, który odpowiada całą grupę.
 5. Firmy świadczące usługi dla ludności w zakresie ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak pamięci o zmarłych nie mogą wjeżdżać na cmentarz bez przepustki i ważnej opłaty za grób (przepustkę można uzyskać w Zakładzie Kamieniarskim przy ul. Łukasińskiego 43 po okazaniu ważnego aktu własności grobu)
 6. Bez uzgodnienia z Biurem Zakładu Kamieniarskiego przy ul. Łukasińskiego 43 nie można:
  1. murować grobów, ustawiać nagrobków
  2. wynosić, wywozić z cmentarza nagrobków lub ich części
  3. zajmować alejek na ławki, ogródki przy grobie
  4. obmurowywać nagrobków na obszarze przekraczającym ustalony wymiar grobu
 7. Umieszczanie ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody w kancelarii parafialnej. Zakazuje się umiejscowienia na sposób stały do podłoża ławek w ciągach komunikacyjnych.
 8. Postawienie pomnika lub jego wymiana wymaga pisemnej zgody kancelarii parafialnej. Warunkiem uzyskania zgody jest wcześniejsze przedstawienie dokumentu własności grobu i projektu pomnika wraz z jego wymiarami poziomymi i pionowymi (do 150 cm.).
 9. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do pojemników ustawionych w oznaczonych miejscach cmentarza. Z chwilą wprowadzenia obowiązku segregacji odpadów obowiązuje dostosowanie się do szczegółowych zaleceń Zarządu Cmentarza w tym zakresie.
 10. Zastrzeżenie (dzierżawa) placu pod grób następuje w kancelarii parafialnej, a potwierdzeniem nabycia jest dokument wydawany przez administrację cmentarza.
 11. Generalnie opłatę za groby zwykłe wnosi się co 20 lat. W przypadku ponownego użycia grobu przed upływem tego okresu obowiązuje dopłata do pełnych 20 lat.

Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Proboszcz Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie (ul. Armii Krajowej 34).