Wsparcie dla parafii

Darowizny na rzecz parafii takie jak:

→ ofiara na tacę (na bieżące rachunki i opłaty)
→ ofiara na remont kościoła
→ inne ofiary na rzecz parafii

można przekazywać na konto parafii:

Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłośnie

Adres: ul. Armii Krajowej 34
05-071 Sulejówek

Numer konta: 56 9233 0001 0013 1238 2000 0010

(Bank Spółdzielczy Łochów)

W tytule przelewu prosimy wpisywać: „darowizna na cele kultu religijnego” i dalej można wskazać konkretny cel (lub pozostawić domyślnie ogólny)

Darowizna na cele kultu religijnego
Darowizna na kościół (darowizna na rzecz kościoła, darowizny na cele kultu religijnego) to m.in. darowizna przekazywana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (zakonom, parafiom) na budowę, remont, wyposażenie czy zakup przedmiotów liturgicznych.
Za darowiznę na cele kultu może zostać uznana taka darowizna, której adresatem są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie, itp.) i która służyć będzie sfinansowaniu działań, odnoszących się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczących obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.
Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.
Z bardzo podobnych preferencji z tytułu darowizn na cele kultu religijnego korzystać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną różnicą jest tu wyższy –10% – limit odliczenia.
Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy mogą dokonać odliczenia w PIT darowizny na rzecz kultu religijnego, muszą spełniać poniższe warunki:

a) byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
b) posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.: 

– w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
– w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Odliczyć można przekazane darowizny, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczone już wcześniej od dochodu (przychodu) albo darowizny, które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kwota przekazanej darowizny na kościół odliczana jest od:
– dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);
– przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).
Odliczeń darowizny na kościół dokonuje się w trakcie roku podatkowego lub w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.
Do wybranej deklaracji PIT należy dołączyć załącznik PIT/O. W załączniku tym podaje się dane obdarowanego kościoła oraz wysokość dokonanej na rzecz tego kościoła darowizny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.): art. 26 ust. 1 pkt 9), art. 26 ust. 5 pkt 1), art. 26 ust. 6b, art. 26 ust. 7 pkt 1).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.): art. 18 ust. 1 pkt 7), art. 18 ust. 1a, art. 18 ust. 1c, art. 18 ust. 1g.