Sakrament chrztu św.

Sakrament chrztu  świętego

Udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30. W przypadku pozostałych niedziel, chrzest udzielany jest po Mszy św.

W soboty natomiast udzielany jest po Mszy o godz. 18:00.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci ochrzczenia dziecka (przynajmniej miesiąc przed chrztem)

Formalności związane z spisaniem aktu chrztu w kancelarii parafialnej, załatwiamy na początku tygodnia poprzedzającego chrzest dziecka. Przynosimy ze sobą akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

W przypadku chrzestnych, którzy nie są na naszej parafii, trzeba przedstawić zaświadczenie z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić funkcje chrzestnego. Można taki dokument przedstawić przy spisaniu aktu chrztu w kancelarii, lub przed samym chrztem w zakrystii.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego odnośnie chrzestnych:

Kan. 874 –
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich
zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego
kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub
szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi
życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko
razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.