Sakrament chrztu św.

Sakrament chrztu świętego

Udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30. W przypadku pozostałych niedziel (za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca), chrzest udzielany jest po Mszy św. W pierwsze niedziele miesiąca z uwagi na nabożeństwa pierwszoniedzielne oraz odnawianie przyrzeczeń małżeńskich, nie udzielamy chrztu.

W soboty natomiast chrzest może zostać udzielony po Mszy o godz. 18:00. 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci ochrzczenia dziecka (przynajmniej miesiąc przed chrztem).

Formalności związane ze spisaniem aktu chrztu w kancelarii parafialnej, załatwiamy na początku tygodnia poprzedzającego chrzest dziecka. Przynosimy ze sobą akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych: imię (imiona) i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

W przypadku chrzestnych, którzy nie są na naszej parafii, trzeba przedstawić zaświadczenie z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić funkcję chrzestnego. Można taki dokument przedstawić przy spisaniu aktu chrztu w kancelarii, lub przed samym chrztem w zakrystii. Chrzestni z naszej parafii przychodzą na rozmowę do kancelarii parafialnej, po spisaniu aktu chrztu przez rodziców (w tygodniu poprzedzającym chrzest), w celu weryfikacji możliwości pełnienia funkcji chrzestnego/chrzestnej.  Ponadto w dniu chrztu chrzestni oraz rodzice dziecka (żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim) przynoszą zaświadczenie o odbytej spowiedzi przedchrzcielnej. 

Do udzielenia chrztu wymaga się przynajmniej jednego rodzica chrzestnego, co znaczy, że nie ma konieczności wyboru dwojga chrzestnych.

Warunkiem udzielenia chrztu w naszej parafii jest udział rodziców oraz rodziców chrzestnych w konferencji chrzcielnej (chrzestni mogą odbyć taką konferencję w swoich parafiach). Konferencje odbywają się zazwyczaj w soboty o godz. 19 w domu parafialnym (wejście przez kancelarię – od ul. Armii Krajowej).

Daty konferencji chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych:

 • 04 listopada 2023 r. (sobota), godz. 19:00
 • 02 grudnia 2023 r. (sobota), godz. 19:00
 • 05 stycznia 2024 r. (piątek), godz. 19:00
 • 03 lutego 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • 02 marca 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • 06 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • 05 maja 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • 01 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • 06 lipca 2024 r. (sobota), godz. 19:00
 • W SIERPNIU 2024 r. NIE BĘDZIE KONFERENCJI
 • 07 września 2024 r. (sobota), godz. 19:00

 

Przypominamy przepisy Prawa Kanonicznego odnośnie do chrzestnych: 

Kan. 874 –
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich
zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego
kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub
szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi
życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko
razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Osoba, która przychodzi po zaświadczenie, że może pełnić funkcję rodzica chrzestnego, będzie zobowiązana do podpisania w kancelarii oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków, tzn. że:

 • przyjął(ęła) chrzest w Kościele katolickim i wyznaje prawdy wiary katolickiej;
 • nie wystąpił(a) z Kościoła katolickiego;
 • jest osobą praktykującą życie sakramentalne w Kościele katolickim (uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej, regularnie korzysta z sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię Świętą);
 • przyjął(ęła) sakrament bierzmowania;
 • ukończył(a) 16 rok życia;
 • uczestniczy w lekcjach religii – katechezie szkolnej lub parafialnej (dotyczy osób w wieku szkolnym)
 • prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką (w szczególności: nie żyje w związku niesakramentalnym i nie neguje nauczania moralnego Kościoła katolickiego)
 • uczyni wszystko, aby należycie wypełnić obowiązki rodzica chrzestnego, wspierając dziecko chrzestne w rozwoju jego wiary, przyjaźni z Bogiem i sakramentalnego życia.